search close
picture კვლევა

სექსუალური და თვითდესტრუქციული ქცევების კვლევა ლბტ ჯგუფში

15 თებერვალი 2011

“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა” დაასრულა კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა გამოგვეკვლია სექსუალური ქცევის თავისებურებები ლბტ ჯგუფში, ჯანმრთელობის სერვისებზე მოთხოვნა და ხელმისაწვდომობა ლბტ ჯგუფის წევრებისათვის, ქამინ–აუთის გამოცდილება და ფაქტორები, რომელიც მოქმედებს ქამინ–აუთის პროცესზე; თვითდესტრუქციული ქცევები და მისი შესაძლო კორელაციები ლბტ ჯგუფის წამომადგენელთა თვითშეფასებასთან.

კვლევა ხელმისაწვდომია ბმულზე: სექსუალური და თვითდესტრუქციული ქცევის კვლევა ლბტ ჯგუფში